navbar

Zásady činnosti Veslárskeho klubu Sĺňava Piešťany

Pre činnosť Veslárskeho klubu (ďalej len VK) Sĺňava Piešťany platia platné Stanovy TJ Sĺňava Piešťany a Prevádzkový poriadok TJ Sĺňava Piešťany. Tieto Zásady činnosti VK Sĺňava Piešťany vychádzajú zo Stanov TJ Sĺňava Piešťany a Prevádzkového poriadku TJ Sĺňava Piešťany, pričom ich nenahrádzajú ale ich uplatňujú v podmienkach činnosti VK, niektoré ich ustanovenia bližšie vysvetľujú a stanovujú tiež niektoré nové zásady pre činnosť VK.

Čl. 1

Predmet činnosti

Predmetom činnosti VK je vytváranie a využívanie podmienok pre veslársku športovú prípravu členov pretekárskeho družstva a ostatných členov VK Sĺňava Piešťany, organizovanie a riadenie športovej činnosti, športových súťaží a akcií pre svojich členov.

Čl. 2

Priestory a majetok v správe VK

Priestory VK sa nachádzajú v areáli lodenice TJ Sĺňava Piešťany (Rekreačná ulica č. 5). Priestory a majetok v správe VK sú určené na užívanie iba členom VK. Po schválení Výkonným výborom (ďalej len VV) VK je možné priestory a majetok poskytnúť aj veslárom iných domácich aj zahraničných športových oddielov.

Čl. 3

Vznik a zánik členstva

Členstvo vo VK Sĺňava Piešťany je dobrovoľné. Podmienkou členstva je:

Čl. 4

Disciplinárne konanie a opatrenia

Disciplinárne opatrenia sa udeľujú za porušenie športových alebo spoločenských noriem. Dôvodom na začatie disciplinárneho konania je aj porušenie ustanovení definovaných v Zásadách činnosti VK. Disciplinárne konanie voči členovi VK zahajuje VV VK, na podnet ktoréhokoľvek člena VK. Člen VK, voči ktorému bolo zahájené disciplinárne konanie, má právo zúčastniť sa tohto konania na zasadnutí VV VK. VV VK rozhoduje o opatreniach voči členovi VK, ktoré sú výsledkom disciplinárneho konania. Spôsob prejednávania priestupku v disciplinárnom konaní, i prijaté rozhodnutia, majú prispieť k výchove jednotlivcov i kolektívu.V disciplinárnom konaní je možné členom VK udeliť nasledovné tresty:

Ústne napomenutie je najmiernejšou formou trestu. Vyslovuje sa v prípadoch menej závažných previnení, zvlášť vtedy, ak sa jedná o prvé previnenie člena VK. Písomné napomenutie je dôraznejšou formou trestu, použitou pri vážnejšom previnení alebo opakovanom previnení. Peňažnú pokutu je možné uložiť hlavne za poškodenie majetku v správe VK, z nedbanlivosti a pri nezodpovednom konaní. Časovo limitované zastavenie pretekárskej činnosti sa zvyčajne udeľuje za priestupky v pretekárskej príprave, počas pretekov, alebo po pretekoch. Zákaz výkonu funkcie je možné uložiť trénerom, hospodárovi, členom VV VK a ostatným členom, povereným podobnými funkciami. Vylúčiť z oddielu možno členov, ktorí sa dopustili zvlášť závažného priestupku, ktorý je nezlučiteľný s členstvom v oddiely. Previnilcovi sa odoberie registračný preukaz a zruší sa jeho platnosť.

Čl. 5

Členský a klubový príspevok

Každý člen VK, ktorý je študentom alebo dôchodcom, musí zaplatiť členský a oddielový poplatok na príslušný rok v dvoch rovnakých splátkach, v termínoch do 31. januára a 31. mája príslušného roka. Ostatní členova musia členský a oddielový poplatok uhradiť v jednej splátke, do 31. januára príslušného roka. v prípade vzniku členstva po 30. júni kalendárneho roka sú členský a oddielový poplatok v polovičnej výške. Pri zrušení členstva sa zaplatený členský a oddielový poplatok nevracia vylúčenému členovi späť.

Čl. 6

Práva a povinnosti členov

Člen VK má práva a povinnosti stanovené Stanovami TJ Sĺňava Piešťany a vyplývajúce zo Zásad činnosti VK Sĺňava Piešťany.

Čl. 7

Orgány Veslárskeho oddielu

Výkonnými orgánmi VK sú členská schôdza VK a VV VK.

Čl. 8

Členská schôdza

Členská schôdza je najvyšším orgánom VK. Právo na účasť na členskej schôdzi VK má každý člen VK i zákonný zástupca člena mladšieho ako 16. rokov. Rozhodnutia členskej schôdze sú pre všetkých členov VK a VV VK záväzné. Členská schôdza volí a odvoláva členov VV VK. Členskú schôdzu VK zvoláva predseda VK najmenej raz ročne. Mimoriadnu členskú schôdzu VK zvoláva predseda VV VK, alebo iný člen VV VK, ak o zvolanie písomne požiada správna rada TJ Sĺňava Piešťany, alebo aspoň jedna tretina členov VK starších ako 16 rokov a zákonných zástupcov členov mladších ako 16 rokov. Oznámenie o konaní riadnej aj mimoriadnej členskej schôdze musí byť, v písomnej forme, zverejnené na nástenke VK, najmenej 7 dní dopredu a musí obsahovať miesto, dátum a hodinu konania a program členskej schôdze. Hlasovacie právo na členskej schôdzi má každý člen VK, ktorý v čase konania členskej schôdze dovŕšil 16. rok svojho veku a zákonný zástupca člena mladšieho ako 16 rokov. Každý člen starší ako 16 rokov, resp. zákonný zástupca člena mladšieho ako 16 rokov, má na členskej schôdzi jeden hlas. Členská schôdza je schopná prijímať uznesenia len ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov VK. Členská schôdza VK rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných oprávnených hlasovať. Z konania každej členskej schôdze VK sa vyhotovuje zápisnica v dvoch exemplároch, ktoré podpisuje predseda VV VK, zapisovateľ a najmenej ďalší traja členovia VV VK.

Čl. 9

Výkonný výbor Veslárskeho oddielu

VV VK riadi a dohliada na správnu a hospodárnu činnosť oddielu, užívanie priestorov a majetku v správe VK, pretekársku činnosť, rozvíja oddiel po stránke športovej, personálnej aj materiálno-technickej. Výkonný výbor vypracováva Zásady činnosti VK Sĺňava Piešťany a dohliada na ich plnenie všetkými členmi VK. VV VK prejednáva priestupky členov proti Stanovám TJ Sĺňava Piešťany a Zásadám činnosti VK Sĺňava, navrhuje a schvaľuje disciplinárne opatrenia v súlade s Čl. 4. VV VK deleguje svojho člena, resp. členov, na Zhromaždenie Slovenského veslárskeho zväzu, s hlasom rozhodujúcim a iné rokovania Slovenského veslárskeho zväzu. VV VK ustanovuje do funcií hlavného trénera, pomocného trénera a hospodára VK. VV VK stanovuje výšku ročného oddielového poplatku na nasledujúci kalendárny rok. VV VK má 7 členov, ktorí sú za členov VV VK akceptovaní na základe návrhu niektorého člena VK, po schválení členskou schôdzou VK. v prípade odstúpenia alebo inej nemožnosti pracovať vo funkcii člena VV VK, má VV VK, priebehu funkčného obdobia, právo dopĺňať počet členov Výkonného výboru VK na sedem. Člen VV VK musí dovŕšiť 18 rok svojho veku. Voľby členov VV VK prebiehajú na členskej schôdzi VO. Predsedu VO volia členovia VV VK zo svojho radu, pričom na zvolenie je potrebný nadpolovičný počet hlasov. Pre schválenie každého rozhodnutia VV VK, vrátane každého finančného výdavku, je potrebný nadpolovičný počet hlasov členov VV VK. Všetky finančné výdavky, spojené s činnosťou VK, sú plánované a schvaľované Výkonným výborom VK dopredu. VV VK sa schádza podľa potreby, na podnet ktoréhokoľvek člena VV VK, najmenej jeden raz za mesiac. zo zasadnutia VV VK sú zhotovované zápisnice. Rozhodnutia VV VK vstupujú do platnosti dátumom podpísania zápisnice predsedom VK a ďalšími, najmenej 3 členmi VV VK.

Čl. 10

Výkonný výbor Veslárskeho oddielu

Za VK koná, v mene VK, samostatne predseda VK a členovia VV VO. K napísanému alebo vytlačenému názvu VK pripája svoj podpis predseda VK. Všetky účtovné doklady, dokladujúce VV VK plánované finančné výdavky, sú predkladané na zasadnutí VV VK a podpisuje ich predseda VK, hospodár VK a dvaja členovia VV VK. Účtovné doklady, dokladujúce výdavky VV neplánované, do výšky 1000 (jeden tisíc) Sk, sú predkladané na zasadnutí VV VK a podpisuje ich predseda VK, hospodár VK a traja členovia VV VK.

Čl. 11

Zodpovednosť za správu a prevádzku priestorov a majetku

Za prevádzku a správu priestorov, nehnuteľného aj hnuteľného zvereného majetku VK Sĺňava Piešťany a hospodárnu činnosť VK zodpovedá predseda VK.

Čl. 12

Pretekárska činnosť Veslárskeho klubu

VK, z radov svojich členov, vytvára pretekárske družstvo súťažiace pod názvom Veslársky klub Sĺňava Piešťany, v stanovených oddielových farbách, vrátanie označenia vesiel a športovom oblečení. Jeho personálne zloženie sa v priebehu roka môže meniť. do pretekárskeho družstva patria členovia Top tímu Slovenska, členovia Centra talentovanej mládeže (CTM), členovia Školského športového strediska (ŠŠS) a ďalší, hlavným trénerom vybratí členovia. Pretekárske družstvo sa zúčastňuje na národných a medzinárodných veslárskych pretekoch (regatách). Harmonogram pretekov, na ktorých sa plánuje účasť pretekárskeho družstva VK, vypracováva hlavný tréner a schvaľuje VV VK.

Čl. 13

Účasť členov VK na pretekoch

Menovitú nomináciu pretekárov na jednotlivé preteky navrhuje hlavný tréner. Účasť na pretekoch, financovanú z finančných zdrojov VK Sĺňava Piešťany, schvaľuje VV VK. Pred účasťou na pretekoch konaných mimo Piešťan, je určený člen starší ako 18 rokov, ktorý bude zodpovedný za dohľad nad prípravou a bezpečným naložením lodí a veslárskeho materiálu na transportný príves, prípadne do transportného prostriedku. Za rovnakú činnosť je tento člen zodpovedný aj pred presunom z miesta konania pretekov späť do Piešťan. Pre účasť na pretekoch mimo Piešťan, trvajúcich viac ako jeden deň, je VV VK určený najmenej jeden člen, starší ako 21 rokov, ktorý dohliada na pobyt (ubytovanie, stravovanie, správanie sa a ďalšie aktivity) pretekárov mladších ako 18 rokov v mieste konania pretekov, zvlášť v čase mimo konania samotných pretekov. Z každej účasti pretekárov VK na pretekoch, financovaných VK Sĺňava Piešťany, vypracováva hlavný tréner, pre VV VK, vyhodnotenie účasti.

Čl. 14

Zásady dennej prevádzky

Pre dennú prevádzku VK platí v plnej miere Prevádzkový poriadok TJ Sĺňava Piešťany, ktorý je doplnený zásadami definovanými v tomto článku. Priestory a majetok v správe VK sú prístupné iba členom VK a len počas prevádzkovej doby, ktorej rozsah určuje VV VK, s prihliadnutím na potreby členov. Ak VV VK nestanoví inak, je začiatok prevádzkovej doby VK od 07:00 v pracovné dni a od 08:00 v vo sviatky a dni pracovného voľna a pokoja. Koniec prevádzkovej doby je o 21:00 v letnom období a o 20:00 v zimnom období. Užívanie priestorov a majetku v správe VK mimo prevádzkovej doby je možné len po predchádzajúcej dohode s predsedom alebo trénermi VK. Všetci členovia VK sú povinní udržiavať poriadok na vonkajších priestoroch, vnútorných priestoroch lodenice pridelených VK a spoločných priestoroch lodenice, dodržiavať všeobecné zásady ochrany majetku VK a TJ, ochrany zdravia ľudí a všeobecných zásad hygieny a slušnosti. v priestoroch VK platí prísny zákaz fajčenia. Dvere od skladu lodí (hangáru) a ostatných priestorov VK, sa každý deň, po ukončení športových aktivít členov VK, uzamykajú. Kľúče od skladu lodí a veslárskeho materiálu a ostatných miestností VK majú k dispozícii okrem predsedu VK aj tréneri a vybratí členovia VK, ktorí uzamykanie priestorov VK, po odchode posledného člena VK, aj zabezpečujú. Prevzatie kľúčov je oproti podpisu, kľúče je zakázané kopírovať a požičiavať iným osobám. v čase dennej prevádzky, po opustení priestorov VK je nutné priestory uzatvárať. Dennú prevádzku v dobe športovej prípravy, zvlášť športovú prípravu na vode, dopredu stanovuje hlavný tréner, alebo pomocný tréner, výnimočne nimi poverený člen VK, starší ako 21 rokov. Veslársky tréning na vode počas a po zotmení je prísne zakázaný. Bez prítomnosti niektorého z trénerov, výnimočne trénermi poverenej osoby staršej ako 21 rokov, v priestoroch VK alebo ostatných tréningových zariadení (telocvičňa), sú tréning na vode, v bazéne a používanie ostatných tréningových zariadení (posilovňa, telocvičňa), pre členov VK mladších ako 16 rokov, prísne zakázané. Pristávacie mólo slúži iba na nastupovanie a vystupovanie z lodí. Skákanie a bezdôvodný pobyt na móle sú prísne zakázané. Skrinky v šatniach sú prednostne prideľované členom pretekárskeho družstva VK. Každá skrinka musí byť označená menovkou a uzamknutá. VK neručí za akékoľvek straty v areáli lodenice TJ Sĺňava Piešťany. Pri tréningu na vode, v období alebo dňoch určených trénermi, je pre členov VK mladších ako 16 rokov, povinné nosenie otepľovacích, obličkových pásov a trénermi stanoveného športového odevu. Každý používateľ lode je vždy povinný do Lodnej knihy zapísať dobu používania lode a jej číslo.

Čl. 15

Lode a veslársky materiál

Lode, ich príslušenstvo vrátane vesiel, a ostatný veslársky materiál sú členom pretekárskeho družstva prideľované hlavným trénerom. Všetky lode, vozíčky a veslá musia byť označené evidenčným číslom, ktoré sa skladá z čísla označujúceho veslársky oddiel, počet vozíčkov (veslárov) a číslo totožných lodí a vesiel. Pridelenú loď môže používať iba určený pretekár (ďalej užívateľ), ktorý je aj zodpovedný za pridelenú loď. Jedna loď môže byť, aj so zodpovednosťou, pridelená viacerým pretekárom. Každá loď má v sklade lodí určené svoje miesto a nie je možné ju premiestňovať, bez súhlasu hlavného trénera. o uložení lodí v sklade rozhoduje hlavný tréner. Lode sa do skladu ukladajú suché. O uložení cudzích lodí v sklade musí rozhodnúť VV VK. Skif môže samostatne prenášať len osoba staršia ako 16 rokov, dvojskif vždy najmenej dve osoby a štvorveslice, najmenej štyri osoby staršie ako 14 rokov. Každé poškodenie lode, alebo jej príslušenstva, hlási užívateľ lode aspoň jednému z trénerov. v prípade poškodenia lode alebo jej príslušenstva vlastnou nedbanlivosťou musí ten, kto poškodenie spôsobil, uhradiť náklady na jej opravu a jej uvedenie do pôvodného stavu. Výšku finančnej náhrady nákladov na opravu stanovujú tréneri alebo VV VK, v závažných prípadoch to môže byť hodnota celej lode, ktorej výšku stanoví VV VK. Členom VK, ktorí nie sú zaradení do pretekárskeho družstva, je dovolené používať iba lode a príslušenstvo, ktoré sú pre nich zvlášť určené. Používanie lodí, ktoré im nie sú určené je prísne zakázané. Nečlenom VK môže byť loď s príslušenstvom jednorazovo, i opakovane požičaná, vždy len na základe jednorazového a opakovaného povolenia hlavným trénerom alebo predsedom VK. Nečlen VK musí byť týmito osobami náležito poučený o príslušných ustanoveniach Prevádzkového poriadku TJ Sĺňava Piešťany a Zásad činnosti VK.

Zásady činnosti VK Sĺňava Piešťany nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania najmenej štyria členovia VV VK, Tým istým dňom zároveň strácajú platnosť dovtedajšie zásady rovnakého charakteru.

Piešťany, 3. 5. 2005

Footer