navbar

Stanovy Veslárskeho klubu Sĺňava Piešťany

§1

Názov, sídlo a základná charakteristika združenia

 1. Názov združenia je Veslársky klub Sĺňava Piešťany. Ako skratka sa používa označenie VK Sĺňava Piešťany.
 2. Sídlom VK Sĺňava Piešťany je Rekreačná ulica č. 5, 921 01 Piešťany.
 3. VK Sĺňava Piešťany je dobrovoľným občianskym združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Z. z., na dobu neurčitú.
 4. VK Sĺňava Piešťany je právnickou osobou.

§2

Poslanie a ciele združenia

Poslaním a cieľmi VK Sĺňava Piešťany sú najmä:

 1. združovať svojich členov, za účelom rozvoja a podpory dobrovoľnej telovýchovy a športu detí, mládeže a dospelých, v športovom odvetví – veslovanie;
 2. vytvárať personálne a materiálne podmienky pre rozvoj športových aktivít svojich členov a pre zabezpečenie poslania a cieľov VK Sĺňava Piešťany;
 3. organizovať a zabezpečovať športové súťaže;
 4. obhajovať a zabezpečovať práva a záujmy svojich členov, ktoré im vyplývajú z členstva vo VK Sĺňava Piešťany;
 5. riadiť a koordinovať športovú a spoločenskú činnosť VK Sĺňava Piešťany;
 6. spravovať, ochraňovať, udržiavať a zveľaďovať vlastný a zverený majetok.

§3

Členstvo vo Veslárskom klube Sĺňava Piešťany a vznik členstva

 1. Členstvo vo VK Sĺňava Piešťany je osobné, dobrovoľné, otvorené a neprevoditeľné.
 2. Okrem riadneho môže byť členstvo vo VK Sĺňava Piešťany aj čestné.
 3. Členom VK Sĺňava Piešťany sa môže stať každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami VK Sĺňava Piešťany, Zásadami činnosti VK Sĺňava Piešťany, Prevádzkovým poriadkom TJ Sĺňava Piešťany, prípadne inými vnútornými predpismi, a dodržiava ich.
 4. Členstvo vo VK Sĺňava Piešťany vzniká podaním písomnej prihlášky vo VK Sĺňava Piešťany s prípadnými prílohami, písomným vyjadrením súhlasu so Zásadami činnosti VK Sĺňava Piešťany a zaplatením členských príspevkov. Prihlášku a písomné súhlasy člena, ktorý nedovŕšil 16 rokov, podpisuje tiež jeho zákonný zástupca.
 5. Členstvo každej osoby vo VK Sĺňava Piešťany schvaľuje Výkonný výbor VK Sĺňava Piešťany.
 6. Dokladom preukazujúcim členstvo vo VK Sĺňava Piešťany je členský alebo registračný preukaz, ktorých formu stanovuje Výkonný výbor VK Sĺňava Piešťany.

§4

Zánik členstva vo Veslárskom klube Sĺňava Piešťany

 1. Členstvo vo VK Sĺňava Piešťany môže zaniknúť:
  1. vystúpením člena zo združenia;
  2. vylúčením člena zo združenia;
  3. smrťou fyzickej osoby a zánikom právnickej osoby;
  4. nezaplatením členských príspevkov;
  5. zánikom združenia VK Sĺňava Piešťany.
 2. Vylúčením zaniká členstvo v prípade, že člen závažným spôsobom poruší alebo porušuje Stanovy VK Sĺňava Piešťany, uznesenia Výkonný výbor VK Sĺňava Piešťany a vnútorné predpisy VK Sĺňava Piešťany. O zániku členstva vylúčením rozhoduje Výkonný výbor VK Sĺňava Piešťany. Dňom zániku členstva vylúčením je deň rozhodnutia Výkonný výbor VK Sĺňava Piešťany.

§5

Členské príspevky vo Veslárskom klube Sĺňava Piešťany

 1. Každý člen VK Sĺňava Piešťany musí zaplatiť členské príspevky VK Sĺňava Piešťany na príslušný kalendárny rok, ktorých výšku, spôsob a termíny zaplatenia, stanovuje Výkonný výbor.
 2. Každý člen VK Sĺňava Piešťany musí zaplatiť členské príspevky VK Sĺňava Piešťany na príslušný kalendárny rok, ktorých výšku, spôsob a termíny zaplatenia, stanovuje Výkonný výbor.
 3. Pri zrušení členstva sa členské príspevky nevracajú vylúčenému členovi späť.
 4. Ďalšie príspevky VK Sĺňava Piešťany môžu byť stanovené iba uznesením Členskej schôdze VK Sĺňava Piešťany.

§6

Ďalšie príspevky VK Sĺňava Piešťany môžu byť stanovené iba uznesením Členskej schôdze VK Sĺňava Piešťany.

Člen VK Sĺňava Piešťany má právo:

 1. zúčastňovať sa činnosti VK Sĺňava Piešťany, v súlade s jeho cieľmi a poslaním a podieľať sa na výhodách vyplývajúcich z členstva vo VK Sĺňava Piešťany;
 2. využívať zariadenia, priestory a majetok VK Sĺňava Piešťany, v súlade so stanovenými pravidlami;
 3. zúčastňovať sa na akciách organizovaných alebo zabezpečovaných VK Sĺňava Piešťany;
 4. byť informovaný o činnosti VK Sĺňava Piešťany, zvlášť tej, ktorá sa týka jeho práv a povinností;
 5. uplatňovať svoje názory a pripomienky k činnosti VK Sĺňava Piešťany;
 6. po dovŕšení 16 rokov voliť členov orgánov VK Sĺňava Piešťany;
 7. po dovŕšení 18 rokov byť volený do orgánov VK Sĺňava Piešťany.

po dovŕšení 18 rokov byť volený do orgánov VK Sĺňava Piešťany.

 1. dodržiavať Stanovy VK Sĺňava Piešťany a iné vnútorné predpisy týkajúce sa činnosti VK Sĺňava Piešťany, uznesenia Členskej schôdze a Výkonného výboru VK Sĺňava Piešťany;
 2. chrániť, udržiavať a zveľaďovať majetok VK Sĺňava Piešťany;
 3. chrániť, udržiavať a zveľaďovať majetok VK Sĺňava Piešťany;

§7

Orgány Veslárskeho klubu Sĺňava Piešťany

 1. Orgánmi VK Sĺňava Piešťany sú:
  1. Členská schôdza VK Sĺňava Piešťany, ako najvyšší orgán VK Sĺňava Piešťany;
  2. Výkonný výbor VK Sĺňava Piešťany ako výkonný orgán VK Sĺňava Piešťany;
  3. Kontrolná komisia VK Sĺňava Piešťany;
  4. ďalšie orgány, ktoré ustanovuje Členská schôdza alebo Výkonný výbor VK Sĺňava Piešťany, pričom uznesenie o zriadení ďalšieho orgánu musí obsahovať jeho názov, úlohy, pôsobnosť, právomoc, funkčné obdobie, zloženie a zásady činnosti.
 2. Do Výkonného výboru, prípadne ďalších orgánov VK Sĺňava Piešťany, môžu byť volení členovia VK Sĺňava Piešťany, ktorí dovŕšili 18 rokov a zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi VK Sĺňava Piešťany.
 3. Člen orgánu VK Sĺňava Piešťany je pri výkone svojej funkcie v príslušnom orgáne VK Sĺňava Piešťany nezastupiteľný.

Členstvo v orgáne VK Sĺňava Piešťany zaniká:

 1. uplynutím funkčného obdobia;
 2. odvolaním;
 3. písomným vzdaním sa členstva;
 4. zánikom členstva.

§8

Členská schôdza Veslárskeho klubu Sĺňava Piešťany

 1. Členská schôdza je zhromaždenie všetkých členov VK Sĺňava Piešťany.
 2. Členská schôdza rozhoduje uzneseniami, ktoré sú pre VK Sĺňava Piešťany, jej orgány a členov záväzné. Členská schôdza VK Sĺňava Piešťany prerokováva a schvaľuje najmä:
  1. Stanovy VK Sĺňava Piešťany a ich zmeny;
  2. správu Výkonného výboru VK Sĺňava Piešťany;
  3. správu o hospodárení VK Sĺňava Piešťany;
  4. rozpočet VK Sĺňava Piešťany;
  5. hlavné úlohy a koncepciu činnosti VK Sĺňava Piešťany;
  6. ostatné problémy, v súlade so schváleným programom Členskej schôdze VK Sĺňava Piešťany.
 3. Členskú schôdzu VK Sĺňava Piešťany zvoláva Výkonný výbor VK Sĺňava Piešťany najmenej raz ročne.
 4. Mimoriadnu členskú schôdzu VK Sĺňava Piešťany zvoláva predseda Výkonného výbor alebo Výkonný výbor VK Sĺňava Piešťany, ak o jej zvolanie písomne požiada minimálne jedna tretina členov VK Sĺňava Piešťany, tvorená členmi staršími ako 16 rokov a zákonnými zástupcami členov mladších ako 16 rokov. Mimoriadna členská schôdza musí byť zvolaná do 30 dní od doručenia písomného návrhu na jej zvolenie.
 5. Oznámenie o konaní riadnej i mimoriadnej Členskej schôdze VK Sĺňava Piešťany musí obsahovať miesto, dátum, hodinu konania a program. Oznámenie musí byť zverejnené na vývesnej tabuli VK Sĺňava Piešťany najmenej 7 dní pred termínom jej konania.
 6. Právo osobne hlasovať na členskej schôdzi má každý člen VK Sĺňava Piešťany, ktorý dovŕšil 16 rokov, zákonný zástupca člena mladšieho ako 16 rokov, štatutárny orgán alebo jeho člen, ktorý je oprávnený konať v jeho mene, ak ide o právnickú osobu.
 7. Každý člen starší ako 16 rokov a zákonný zástupca člena mladšieho ako 16 rokov má na členskej schôdzi jeden hlas.
 8. Členská schôdza je schopná uznášania ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina členov s právom hlasovať.
 9. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov VK Sĺňava Piešťany s právom hlasovať.
 10. O zmene Stanov VK Sĺňava Piešťany, rozhoduje Členská schôdza dvojtretinovou väčšinou hlasov nadpolovičnej väčšiny prítomných členov VK Sĺňava Piešťany s právom hlasovať. O splynutí s iným združením alebo rozdelení VK Sĺňava Piešťany, rozhoduje Členská schôdza trojpätinovou väčšinou hlasov nadpolovičnej väčšiny prítomných členov VK Sĺňava Piešťany s právom hlasovať.

§9

Výkonný výbor Veslárskeho klubu Sĺňava Piešťany

 1. Výkonný výbor VK Sĺňava Piešťany je výkonným a štatutárnym orgánom VK Sĺňava Piešťany. Zastupuje VK Sĺňava Piešťany voči orgánom štátnej správy, miestnej samosprávy, politickým stranám, občianskym združeniam a hnutiam.
 2. Výkonný výbor VK Sĺňava Piešťany riadi činnosť VK Sĺňava Piešťany.
 3. V mene Výkonného výboru je oprávnený konať jeho predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Ostatní členovia Výkonného výboru VK Sĺňava Piešťany sú oprávnení konať v jeho mene len na základe plnej moci.
 4. Výkonný výbor VK Sĺňava Piešťany zodpovedá za svoju činnosť Členskej schôdzi VK Sĺňava Piešťany.
 5. Výkonný výbor VK Sĺňava Piešťany:

  1. volí a odvoláva predsedu a podpredsedu Výkonného výboru VK Sĺňava Piešťany;
  2. vykonáva uznesenia Členskej schôdze VK Sĺňava Piešťany;
  3. predkladá Členskej schôdzi VK Sĺňava Piešťany na prerokovanie záležitosti v jej pôsobnosti;
  4. vypracováva a schvaľuje zásadné vnútorné predpisy VK Sĺňava Piešťany;
  5. schvaľuje a odvoláva členstvo v telovýchovných a iných združeniach;
  6. plní funkciu zamestnávateľa k zamestnancom VK Sĺňava Piešťany;
  7. rozhoduje o správe a využívaní majetku VK Sĺňava Piešťany;
  8. zvoláva Členskú schôdzu VK Sĺňava Piešťany;
  9. prijíma stanoviská a návrhy k rokovaniam s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy.
 6. Výkonný výbor VK Sĺňava Piešťany zvoláva jeho predseda minimálne raz za mesiac. Výkonný výbor zvolá jeho predseda aj vtedy, ak o to požiada najmenej polovica členov Výkonného výboru.
 7. Každý člen Výkonného výboru VK Sĺňava Piešťany má na jeho rokovaniach jeden hlas.
 8. Výkonný výbor VK Sĺňava Piešťany je schopný uznášať sa ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na platnosť uznesenia Výkonného výboru VK Sĺňava Piešťany je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jeho členov.
 9. Výkonný výbor VK Sĺňava Piešťany má nepárny počet a najmenej päť členov, z radov členov VK Sĺňava Piešťany, ktorí sú zvolení Členskou schôdzou VK Sĺňava Piešťany.
 10. Účasť ďalších osôb na svojom rokovaní schvaľuje Výkonný výbor VK Sĺňava Piešťany.

§10

Kontrolná komisia Veslárskeho klubu Sĺňava Piešťany

 1. Kontrolná komisia VK Sĺňava Piešťany kontroluje riadne dodržiavanie zásad hospodárenia a povinností členov VK Sĺňava Piešťany, ktoré vyplývajú zo Stanov a ďalších dokumentov VK Sĺňava Piešťany.
 2. Kontrolná komisia upozorňuje na zistené nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
 3. Kontrolnú komisiu VK Sĺňava Piešťany zvoláva jej predseda minimálne raz za šesť mesiacov.
 4. Každý člen Kontrolnej komisie VK Sĺňava Piešťany má na jej rokovaniach jeden hlas. Rokovania Kontrolnej komisie má právo sa zúčastňovať aj predseda Výkonného výboru, má však iba hlas poradný.
 5. Kontrolná komisia VK Sĺňava Piešťany má troch členov, z radov členov VK Sĺňava Piešťany, ktorí sú zvolení Členskou schôdzou VK Sĺňava Piešťany.
 6. Členstvo v Kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo Výkonnom výbore VK Sĺňava Piešťany.

§11

Zásady hospodárenia Veslárskeho klubu Sĺňava Piešťany

 1. Majetkom VK Sĺňava Piešťany je súhrn vecí, práv a iných majetkových hodnôt. VK Sĺňava Piešťany hospodári so svojim majetkom a majetkom zvereným.
 2. Zdrojom príjmov VK Sĺňava Piešťany sú najmä:
  1. členské príspevky;
  2. dotácie z verejných rozpočtov;
  3. príspevky zo združení alebo zväzov, ktorých je VK Sĺňava Piešťany členom;
  4. príjmy z prenájmu majetku VK Sĺňava Piešťany;
  5. príjmy z reklamy;
  6. príjmy z vlastnej podnikateľskej činnosti;
  7. príjmy z domácich a zahraničných fondov, nadácií, spoločností;
  8. dary peňažnej aj nepeňažnej hodnoty;
  9. sponzorské príspevky od fyzických a právnických osôb.
  10. Na zabezpečenie príjmov môže VK Sĺňava Piešťany, ako jediný spoločník, zakladať právnické osoby na účely podnikania, podieľať sa na činnosti právnických osôb, založených za účelom podnikania, do týchto právnických osôb svojim majetkom vstupovať, alebo vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského zákona
  11. Hospodárenie VK Sĺňava Piešťany sa riadi rozpočtom, ktorý obsahuje tvorbu a čerpanie všetkých finančných prostriedkov, s ktorými VK Sĺňava Piešťany hospodári.
  12. Účtovníctvo sa vo VK Sĺňava Piešťany riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  §12

  Zánik Veslárskeho klubu Sĺňava Piešťany

  O zániku VK Sĺňava Piešťany rozhoduje Členská schôdza VK Sĺňava Piešťany trojpätinovou väčšinou všetkých členov, ktorá zároveň rozhoduje o vysporiadaní jeho majetku, pohľadávok a záväzkov.

  §13

  Platnosť a účinnosť Stanov Veslárskeho klubu Sĺňava Piešťany

  Stanovy VK Sĺňava Piešťany nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich registrácie registrujúcim orgánom.

Footer