X. ročník verejnej halovej regaty na veslárskych trenažéroch
O pohár Sĺňavy

Športová hala Gymnázia Pierra de Coubertina

Piešťany 24. januára 2016

Začiatok pretekov

O 10:30 hod.

Miesto konania

Športová hala Gymnázia Pierra de Coubertina, Nám. SNP č. 9, Piešťany (www.gypy.sk).

Prihlášky

On-line do 17. januára 2016. Prihlášky treba zasielať s najlepším dosiahnutým časom na trenažéri a rokom narodenia. Dodatočné prihlásenie je možné aj na mieste iba podľa počtu prihlásených pretekárov.

Ubytovanie

Do 17. januára 2015 (vk.slnava.piestany@gmail.com).

Nasadenie pretekárov

Podľa uvedených dosiahnutých časov na prihláške.

Prezentácia

Nedeľa 24. januára 2016 o 9:30 - 10:00 hod - Hala Gymnázia

AdresaGymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP č. 9, Piešťany 921 01

Email: vk.slnava.piestany@gmail.com

Predseda klubu - Milan Rusnák
Riaditeľ pretekov - Miroslav Škulec Tel: +421 905 681 391
Technický riaditeľ - Andrej Vičan

Finančná podpora

Mesto Piešťany, Trnavský samosprávny kraj, Partneri regaty.

Spoluorganizátori

VK Sĺňava Piešťany, Slovenský veslársky zväz, Mesto Piešťany.

Charakteristika pretekov

 • všetky disciplíny finále
 • v sobotu štart 1. kategórie - 10:30 hod.
 • štartovné 4 € / osoba. Štartovné za pretekára prihláseného po uzávierke je 8,-€. Pokuta za pretekára, ktorý nebol odhlásený pri prezentácii a nedostaví sa na štart je 4,-€
 • pretekári budú nasadzovaní podľa najlepších osobných časov

Zdravotne hendikepovaní športovci

Pretek č. 1 - 4. 

A - Športovci, ktorí majú minimálny alebo žiadne funkcie použitia trupu a minimálne alebo žiadne použitie svojich nôh. Títo športovci môžu mať zlú sedaciu rovnováhu. AS veslári nie sú schopní používať posuvné sedadlo a vyžadujú pevné sedadlá prispôsobené pre veslovanie na veslárskom trenažéri.

TA - Športovci, ktorí majú možnosťvyužitia trupu a rúk, no majú minimálne alebo žiadne použitie svojich nôh. TA športovci nie sú schopní používať posuvné sedadlo a vyžadujú stálu sedaciu adaptáciu pre veslársky trenažér.

LTA - Športovci, ktorí majú funkčné využitie ich nôh, trupu a paží. Sú schopní používať štandardné posuvné sedadlo veslárskeho trenažéru a nie sú povinní nosiť žiadne podporné pásy. Športovci s jednou nohou, alebo športovci s mentálnym postihnutím.

Zrakovo postihnutí športovci - majú funkčné využitie ich nôh, trupu a paží. Sú schopní používať štandardné posuvné sedadlo veslárskeho trenažéru a nie sú povinní nosiť žiadne podporné pásy. Títo športovci sú slepí alebo zrakovo postihnutí.

 • K dispozícii 8 závodných trenažérov + 14 trenažérov na rozcvičenie.
 • Vo všetkých kategóriách budú prvý traja ocenení medailami a pamätným predmetom.
 • Bodovanie klubov prvých 10 miest systémom 1. - 10b, 2. - 9b, 3. - 8b, ...
 • Pri menšom počte pretekárov dostáva víťaz počet bodov rovnajúci sa počtu pretekárov.
 • Prvé tri víťazné kluby budú ohodnotené pohárom a vecnými cenami. 
 • V prípade väčšieho počtu prihlásených v kategórii žiaci, budú kategórie rozdelené podľa ročníkov narodenia.
 • Pretekár má zakázané pred a po výkone manipulovat s meracím zariadením trenažéru.
 • Dospelé kategórie budú vyhodnotené zvlášť, dospelí a dospelí ĽV.
 • Váženie v kategóriách LV ženy (do 61,5kg) a LV muži (do 75kg) musí byť vykonané najneskôr 1 hodinu pred štartom svojej jazdy.
 • Časový program bude upresnený po doručení všetkých prihlášok.

Mediálni partneri a partneri regaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X. year of public indoor rowing regatta Sĺňava Cup

Sport Hall, High School - Pierre de Coubertine

Piešťany, 24. January 2016

Start time: 10:30 hrs

The Venue: Sport Hall, High School - Pierre de Coubertine, Nám. SNP č. 9, Piešťany (www.gypy.sk)

Applications: On-line applications due by 17. january 2016

Applications must be sent with your best time on rowing machine and year of birth. Entry can do on place, only according number of entries.

Accommodation: Booked by 17. January 2016 via email (vk.slnava.piestany@gmail.com)

Draw: According to obtained timing on application

Presentation: Sunday the  24. january 2016 at 9:30 - 10:00 hrs. Sport Hall

Address: High School - Pierre de Coubertine, Nám. SNP č. 9, Piešťany  

e-mail: vk.slnava.piestany@gmail.com

RC President - Milan Rusnák

Regatta Director - Miroslav Škulec Tel: +421 905 681 391

Technical Director - Andrej Vičan

Financial Support: Town of Piešťany, Trnava Region, Partners of the Regatta

Co-organizers: VK Sĺňava Piešťany, Slovak Rowing Federation, Town of Piešťany

Characteristics of the Race:

- all category finale race

- Entry fee 4 € / person, Entry fee after the closing date is 8  €

- Handicapped athletes: Race number 1.-4. 

LTA - Athletes who have functional use of their legs, trunks and arms. Thay are able to use the standard sliding seat of the indoor rower and are not required to wear any supportive straps.

TA - Athletes who have functional use of the trunk and minimal or no use of their legs. TA athletes are not able to use a sliding seat and require a fixed seat adaptation.

A - Athletes who have a minimal or no trunk function and minimal or no use of their legs. These athletes likely have poor sitting balance. A rowers are not able to use the sliding seat and require a fixed sead adaptation for the indoor rower.

Visually Handicapped - Athletes who have funcional use of their legs, trunk and arms. they are to use the standard sliding seat of the indoor rower and are not required to wear any supportive straps.

- available 8 rowing machine for the race and 14 for warm up

- The first three athletes will be nominated in each category

- scoring for the clubs: first 10 places system: 1 - 10p, 2 - 9p, 3 - 8p ...

- if there are fewer athletes, then the winner gets points equal to the number of the athletes in the race

- The first three Clubs will be rewarded with a Cup and other prizes

- Timetable will be specified when we receive all Applications